Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ

You are here

Մասնագիտական ուսուցման բարելավման միջոցով օգնություն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին աշխատանք գտնելու ճանապարհին

Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին (ՀՈւԵ) հարմարեցված մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման (ՄԿՈՒ) հնարավորությունները դեռեւս հազվադեպ ու թերի են: Երեւանի ՄԿՈւ հաստատությունների ընդամենը երկու տոկոսն է պատրաստ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին տրամադրել աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կրթություն: Արդյունքում՝ ՀՈՒԵ-ների 86%-ը չունի միջին մասնագիտական կրթություն եւ, ըստ այդմ, դուրս է մնում աշխատուժի կազմից: Զրկված լինելով ՄԿՈՒ ստանալու հնարավորություններից՝ ՀՈՒԵ-ները չեն տիրապետում աշխատաշուկայում պահանջվող մասնագիտական կարողությունների, ինչի հետեւանքով գոյատեւման համար շարունակում են լիովին կախված մնալ ոչ բավարար հաշմանդամության նպաստներից. արդյունքում նրանց եկամուտներն էականորեն ավելի ցածր են հաշմանդամություն չունեցողների եկամուտներից:

Այս անհավասարությունը նախանշում է գործազրկություն ողջ կյանքի ընթացքում եւ մարգինալ զբաղվածություն՝ աշխատելու ձգտում ունեցող բնակչության շրջանում: Դրան գումարվում է նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը, անհասանելի միջավայրերը եւ հաղորդակցման խոչընդոտները, որոնք նպաստում են սոցիալական եւ տնտեսական կյանքից հետագա սահմանազատմանը եւ բացառմանը: «Առաքելություն Արեւելքը» փորձում է Հայաստանի Տավուշի մարզի մի շարք քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում բարձրացնել այս երիտասարդների սոցիալական եւ տնտեսական ներառվածության աստիճանը եւ նպաստել նրանց քաղաքացիական կազմակերպությունների հզորացմանը: Դա իրականացվում է ՀՈՒԵ-ների եւ քաղաքացիական հասարակության՝ շահերի պաշտպանության կարողությունների հետագա զարգացման եւ ՄԿՈՒ ու զբաղվածության դաշտում պետական ու ոչ պետական դերակատարների համախմբման միջոցով: Ավելին, այս ջանքերն ընդլայնում են եկամուտ ապահովող գործունեության տարբեր տեսակների, շուկաների, պոտենցիալ գործատուների հասանելիությունը եւ պետական արտոնություններից օգտվելու հնարավորությունները Տավուշի մարզի ՀՈւԵ-ների համար: